Aansprakelijkheid


Algemene informatie   

Veiligheid

De Internetgebruikers van de site Homelidays.com worden uitdrukkelijk geïnformeerd over de risico's die verbonden zijn aan de technische bijzonderheden van het Internet.
HomeAway France kan niet uitsluiten dat de gegevens die door haar ontvangen / verzonden worden, niet door derden onderschept kunnen worden, en kan dus geen absolute vertrouwelijkheid van de gedeelde informatie garanderen.


Verantwoordelijkheid van de Internetgebruiker

Homelidays.com is een marktplaats waar derden informatie, foto's, kaarten, software en diensten kunnen publiceren.
HomeAway France werkt niet mee aan het tot stand komen van de gepubliceerde gegevens en staat dus niet in voor: de fatsoenlijkheid, de vertrouwelijkheid, de relevantie, de juistheid of de volledigheid van de informatie, gegevens en diensten die via haar website verspreid worden.
De Internetgebruiker moet met voorzichtigheid omgaan met de informatie die hij op de website Homelidays.com kan raadplegen en is zelf verantwoordelijk voor het nagaan van de juistheid ervan.


Links naar andere websites

Op Homelidays.com vind u hyperlinks terug die u naar websites van derden doorverwijzen. De onderneming kan geen permanente controle uitoefenen op deze websites en is niet verantwoordelijk voor hun inhoud. De aanwezigheid van deze links wilt niet zeggen dat HomeAway France de erop aanwezige elementen goedgekeurd heeft. HomeAway France staat niet in voor hun inhoud, en het feit dat deze links aanwezig zijn op Homelidays.com kan geenszins haar verantwoordelijkheid wettigen.

HomeAway France geeft dus geen enkele garantie in verband met:

· de oprechtheid, de actualiteit, de kwaliteit en de volledigheid van de inhoud van deze websites ;

· de relevantie en de volledigheid van de lijst websites ;

· de werking en bereikbaarheid van deze websites.
Hieruit volgt dat HomeAway France niet verantwoordelijk gehouden kan worden in het kader van een eventueel rechtsgeschil tussen één van deze websites die voorkomt op Homelidays.com en een Internetgebruiker. Alleen de uitbaters van deze websites zijn verantwoordelijk voor het respect voor de totaliteit van de reglementering die van toepassing is voor de goederen en diensten die hun website voorstelt, met name voor de wetgeving in verband met:

· de verkoop op afstand,

· de voorlichting en bescherming van de consument,

· misleidende of bedrieglijke reclame,

· de prijsaanduiding,

· de conformiteit van de goederen en diensten (en de bijzondere wetgevingen met betrekking tot bepaalde diensten en goederen).
Het standpunt van HomeAway France hieromtrent is onherroepbaar en stemt overeen met de wettelijke verplichtingen.


Reglementering van de verschillende diensten   

Advertenties

HomeAway France kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud of de valsheid van de informatie die u in de advertenties kan raadplegen. De advertenties worden opgesteld door derde personen en alleen zij kunnen verantwoordelijk gehouden worden. Onze administratie controleert elke advertentie om na te gaan of de wetgeving omtrent de bescherming van personen en goederen gerespecteerd wordt. De Internetgebruiker moet met voorzichtigheid omgaan met de informatie die hij in de advertenties aantreft en is zelf verantwoordelijk voor het nagaan van de juistheid ervan.

Informatierubrieken

U kan eveneens praktische fiches en informatierubrieken raadplegen op de website Homelidays.com. HomeAway France is de auteur van de informatie, foto's, kaarten, gegevens en diensten die in deze rubrieken meegedeeld worden. Het is echter mogelijk dat de onderneming deze gegevens van derden verkregen heeft, en in dat geval staat HomeAway France niet in voor juistheid, de vertrouwelijkheid noch de relevantie of volledigheid ervan.


Netiquette   

De Internetgebruiker is op de hoogte van het bestaan van een aantal gedragsregels voor het Internet. De Netiquette is een verzameling van regels die ervoor moeten zorgen dat de communicatie tussen mensen op het Internet in de juiste banen verloopt. Tevens zijn de verschillende gedragsregels in veband met de beroepsethiek van toepassing.


Bescherming van personen en goederen   

De Internetgebruiker erkent dat HomeAway France haar leden aanspoort tot een loyaal gebruik van het Internet netwerk en dit overeenkomstig de goede zeden. Bijgevolg verbindt de Internetgebruiker zich ertoe Homelidays.com niet te gebruiken voor illegale doeleinden en met name geen informatie (onder eender welke vorm) te verspreiden die:
· ingaat tegen de publieke orde en de goede zeden,

· inbreuk maakt op de privacy,

· beledigend, lasterlijk, racistisch, xenofoob, revisionistisch is of de eer of reputatie van een derde beschadigt,

· oproept tot dicriminatie of haat,

· één of meerdere personnen bedreigt,

· melding maakt van pornografie en pedofilie,

· oproept tot het begaan van een misdaad, een misdrijf, een daad van terrorisme of die oorlogsmisdaden of misdaden tegen de mensheid prijst,

· aanspoort tot zelfmoord,

· in strijd is met de wetgeving in verband met het briefgeheim, of in het algemeen, met een gangbare wet of reglementering.

De Internetgebruiker verbindt zich er eveneens toe:
· de diensten die HomeAway France verstrekt alsook de persoonlijke gegevens die hij kan raadplegen niet voor commerciële doeleinden te gebruiken en geen goederen of diensten tegen betaling aan te bieden (op directe of indirecte manier),

· op eender welke manier de goede werking van Homelidays.com te verhinderen, en geen enkel document of element op deze website te vervalsen,

· het computersysteem van de onderneming niet te kraken, de inhoud ervan niet te wijzigen, of eender welke daad te plegen die ingaat tegen artikels 323-1 à 323-7 van het Franse strafrecht ("hacking"), en geen ongewenste berichten te sturen naar de mailbox van andere Internetgebruikers ("spamming").
Het standpunt van HomeAway France hieromtrent is onherroepbaar en stemt overeen met de wettelijke verplichtingen.


Intellectuele eigendom en naburige rechten   

Bepaalde elementen die op Homelidays.com voorkomen (nl. geschriften, grafieken en illustraties) zijn beschermd door het recht op intellectuele eigendom. Elke volledige of gedeeltelijke publicatie, reproductie of heruitgave, zowel in Frankrijk als in het buitenland, is verboden zonder het uitddrukkelijk akkoord van HomeAway France.

De inhoud die door HomeAway France verspreid wordt is beschermd door het auteursrecht. De gehele of gedeeltelijke reproductie, in het bijzonder voor commerciële of publicitaire doeleinden, moet schriftelijk goedgekeurd worden door HomeAway France. Alleen de reproductie van meningsuitingen, productevaluaties of uittreksels mogen gereproduceerd worden, voor persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat de legendes en andere referenties niet verwijderd of vervalst worden. Elke andere reproductie, distributie of publicatie zonder voorafgaand akkoord van HomeAway France is verboden.
De toelating moet aangevraagd worden per e-mail.


Toegangsbeperking   

HomeAway France behoudt zich het recht om, eenzijdig en zonder voorafgaande waarschuwing, de gehele of gedeeltelijke toegang tot Homelidays.com te weigeren, namelijk wanneer de Internetgebruiker de hiervermelde wettelijke bepalingen overtreedt.


Wijziging van deze bepalingen   

HomeAway France behoudt zich het recht de bepalingen en voorwaarden van dit document te wijzigen voor zover de Franse wetgeving dit toelaat. Bijgevolg raden wij u aan dit document op regelmatige wijze te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.


Top | Thuispagina

008 - 1404151525